Kommunens regler for snerydning og renholdelse

Regler for snerydning og renholdelse

 

Hvor langt strækker en grundejers pligter sig?

 

Ved offentlige veje og stier

Ligger din ejendom ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne, gruse og gøre rent – også for ukrudt – på de arealer, der overvejende er bestemt for gående. Det er normalt fortove eller stier, men kan også være ad­gangen til udvendige trapper.

Pligten omfatter de første 10 meter fra ejendommens skel – ved gågader og lege- og opholdsarealer dog kun de første 2,5 meter fra huslinien. Er der in­denfor de første 10 meter et færdselsareal beregnet til andre kørende end de, der har ærinde til ejendommen, har grundejeren kun pligt til at rydde og ren­holde mellem ejendommen og dette areal.

En grundejer har pligt til at rydde og gruse overkørsler, hvor en sidegade munder ud i en anden gade.

 

Ved private veje og stier

Ligger din ejendom ud til en privat vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne, gruse og gøre rent på kørebane og fortov eller på sti. I de fleste tilfælde strækker denne pligt sig til vejens midte, da ejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel.

Er du i tvivl om pligtens omfang, så ring til Vej & Park.

Ryd også gangstier på din egen grund af hensyn til postbude og renovations­folk.

 

Hvordan skal arbejdet udføres?

 

Snerydning

Ved snefald skal der ryddes for sne så hurtigt som muligt. Fortovet skal ryd­des i hele sin bredde eller i mindst 2 meters bredde. Er der plads, skal sneen samles i en vold på fortovet langs rendestenen, ellers anbringes den på køre­banen ca. 25 cm fra rendestenen.

Har vejen cykelsti, samles sneen på cykelstien ved rendestenen langs fortovet – dog kun når cykelstien stadig kan holdes fri i en bredde af mindst 2 meter. Hvis det ikke er muligt, placeres snevolden på kørebanen ca. 25 cm fra rende­stenen langs cykelstien.

 

Sneen må ikke anbringes ud for busstoppesteder, fodgængerovergange eller på gadehjørner, hvor det er naturligt for fodgængere at krydse gaden. Sneen må heller ikke anbringes oven på dæksler til forsynings- og afløbsledninger el­ler op ad træer, brandhaner, fordelerskabe eller installationer til trafikregule­ring. Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal al­tid holdes ryddet for sne.

Grundejeren skal fjerne snevolde, som er til gene ud for indkørsler og ved op­kørsler til cykelsti. Det gælder også snevolde, der opstår, når kommunen ryd­der kørebane og cykelsti for sne.

Ved busstoppesteder hjælper kommunen grundejerne med at fjerne sne og gruse i tilfælde af glat føre. Men pligten til at sørge for dette påhviler stadig den grundejer, som i øvrigt skal renholde fortovet.

Bliver sne- eller islaget hullet eller meget ujævnt, skal det hugges op og fjer­nes.

Grundejeren har pligt til at sørge for, at afløbsbrøndenes riste er fri for is og sne.

 

Grusning

I glat føre skal grundejeren hurtigst muligt strø fortove, afmærkede fodgæn­gerovergange og udvendige trapper med grus, sand eller lignende. Undgå så vidt muligt kemiske midler. De er ikke tilladt på strækninger, hvor de kan skade beplantning.

 

Renholdelse

En grundejer har pligt til mindst en gang om ugen at feje færdselsarealer be­lagt med asfalt, brolægning eller anden fast belægning. Det sammenfejede må ikke fejes eller skylles ned i rendesten eller afløbsbrønde, men skal an­bringes i affaldsbeholder.

Ukrudt, affald og andet, der forurener, eller som kan genere færdslen, skal fjernes, og glasskår, frugtaffald, ekskrementer og lignende skal fjernes dagligt

Grøfter, rendestene, afløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender skal til enhver tid være ryddet for alt, som kan hindre vandets frie gennemløb.

 

Misligholdelse

Det er Vej & Park opgave at føre tilsyn med, at grundejeren overholder sine forpligtelser. Om nødvendigt kan Vej & Park lade arbejdet udføre for grundeje­rens regning.

 

Overdragelse

Grundejeren kan overdrage det til en anden i ejendommen – eller en person bosat i nærheden – at sørge for at arbejdet udføres. Hvis grundejeren ikke bor i ejendommen eller i nærheden, skal en sådan overdragelse finde sted.

Aftalen skal være skriftlig og skal skriftlig meddeles Vej & Park, der kan afvise aftalen, hvis man skønner, at den udpegede person ikke vil være stand til at overholde sine forpligtelser.

 

Dette regelsæt er udfærdiget i medfør af lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997 vedrørende lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

 

Københavns Kommune marts 2001

Bygge- og Teknikforvaltningen

Vej & Park

Driftskontoret

Njalsgade 13

2300 København S

Telefon 33 66 33 85

Telefax 33 66 75 37

E-mail vejpark@btf.kk.dk

Hjemmeside www.vejpark.kk.dk